งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

งานบริการด้านงานออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ โครงการก่อสร้างอาคาร และ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยมีขอบเขตงานให้บริการดังต่อไปนี้

 1. งานออกแบบ การออกแบบแนวความคิด การออกแบบเบื้องต้น การพัฒนาแบบเบื้องต้น และ การออกแบบรายละเอียด
  • งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานวางผัง และ งานตกแต่งภายใน
  • งานวิศวกรรมโครงสร้าง และ วิศวกรรมโยธา
  • งานวิศวกรรมไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร
  • งานระบบป้องกันเพลิงไหม้ และ ความปลอดภัยในอาคาร
  • งานระบบท่อ และ สุขาภิบาลในอาคาร
  • งานระบบรวบรวมน้ำเสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร
  • งานออกแบบ วางผัง โรงงานอุตสาหกรรม และ ขบวนการผลิต
 2. การจัดทำเอกสารจัดประมูลงานก่อสร้าง งานจัดทำราคากลาง และ งานตรวจสอบเปรียบเทียบราคาประมูลงาน
 3. งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
 4. งานจัดทำแบบสร้างจริง
 5. งานออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
 6. งานศึกษา และ ออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม