เกี่ยวกับเรา

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มวิศวกรชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมธรณีเทคนิค งานสำรวจธรณีวิทยา งานสำรวจจัดทำแผนที่ งานสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้าง และงานจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนมากมาย ไม่ว่าโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยความเชื่อมั่นในประสบการณ์ของทีมงานที่มีมานานกว่า 25 ปี ตลอดจนการให้บริการที่เป็นหนึ่งในด้านความถูกต้องตามหลักวิชาการและความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

ในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ บริษัทฯ มีบุคลากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ อันประกอบไปด้วย วิศวกร สถาปนิก นักธรณีวิทยา ช่างสำรวจ ช่างเทคนิค พนักงานห้องปฏิบัติการ และพนักงานภาคสนาม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้งาน เช่น อุปกรณ์ในการเจาะสำรวจดิน หิน อุปกรณ์ในการทดสอบในภาคสนาม รวมถึงห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดสอบในห้องปฏิบัติการ บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าและผู้รับบริการ จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

วิสัยทัศน์องค์กร (Corporate Vision)

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมปฐพี งานสำรวจและทดสอบ ทั้งในและต่างประเทศ ที่สามารถประยุกต์ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า และ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

พันธกิจองค์กร (Corporate Mission)

  1. มุ่งเน้นการให้บริการตามหลักมาตรฐานสากล และใส่ใจในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  2. ให้ความสำคัญต่อความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า และให้บริการที่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ
  3. พัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มและพัฒนาคุณภาพของงาน และให้สามารถรองรับโครงการได้ทุกขนาดและทุกประเภท
  4. พัฒนาความสามารถและให้โอกาสแก่บุคลากรขององค์กรในการเจริญก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อการเติบโตของพนักงาน และองค์กรอย่างยั่งยืน
  5. มุ่งมั่นที่จะขยายงานและขอบเขตการให้บริการไปสู่ต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ เอเชียใต้

บริษัท ซอยล์เทสท์ แอนด์ บิลดิ้ง ออดิท จำกัด

บริษัท ซอยล์เทสท์ แอนด์ บิลดิ้ง ออดิท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในด้านตรวจสอบอาคารตามกฏกระทรวง เรื่อง “กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548” บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตงานบริการทางด้าน การทดสอบโครงสร้าง และ กำลังรับน้ำหนักของอาคาร หรือ หน่วยของอาคาร แบบไม่ให้อาคารเกิดความเสียหาย (Non- Destructive Test – NDT) การทดสอบและตรวจสอบฐานรากและโครงสร้างใต้ดิน การสำรวจระบบท่อและจัดทำแบบสร้างจริงของระบบท่อบนดิน และใต้ดิน การให้บริการการเจาะสำรวจดินและออกแบบงานวิศวกรรมปฐพี งานบริการด้านบริหารงานและการควบคุมงานก่อสร้าง