งานพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการและภูมิศาสตร์

ขอบเขตงานบริการได้แก่

  1. งานจัดทำแผนที่การจัดเก็บภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย สำหรับ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศ
  2. งานจัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล (MIS)