อาคารทางศาสนาและประวัติศาสตร์การวางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ