การจัดการน้ำภายในศูนย์วิปัสสนาฯ

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้มีโอกาสศึกษาและสำรวจพื้นที่ภายในของ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ชุมพร (ศูนย์ 3) พบว่าตำแหน่งที่ตั้งมักจะมีพายุพัดผ่านตลอดในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน ถึง ธันวาคม) ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม พบว่ามีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำภายในพื้นที่ และเร่งระบายน้ำฝนที่มาจากเขา ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่จะได้ผลกระทบเมื่อเกิดน้ำท่วม และเมื่อถึงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม) พบว่ามีปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อระบบนิเวศภายในศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ

บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด จึงได้ออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ำและการจัดการน้ำภายใน การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และการเร่งระบายน้ำเมื่อเกิดมีพายุพัดผ่านศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม