การบริหารจัดการงานวิศวกรรม สำหรับ สาธารณูปโภคหมู่บ้านจัดสรร และระบบประกอบอาคารอาคารชุด ตอน…การควบคุมการทำงานของระบบสาธารณูปโภคหมู่บ้าน

การควบคุมการทำงานของระบบสาธารณูปโภคหมู่บ้าน

ระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้านสามารถแบ่งลักษณะงานออกได้เป็นกลุ่มๆ ตามชนิดของแต่ละงานดังนี้

  • งานด้านวิศวกรรมโยธา และ โครงสร้าง

งานในกลุ่มนี้ได้แก่งานถนน  รั้ว  อาคารต่างๆ  สิ่งปลูกสร้าง  ท่อระบายน้ำ  สระน้ำ  บ่อน้ำ  เป็นต้น  งานดูแลบำรุงรักษางานในส่วนนี้มักไม่ยุ่งยาก  สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยได้ง่าย  และ โดยคนทั่วๆไป  แต่หากมีความเสียหายขนาดใหญ่เกิดขึ้น  การแก้ไขต้องใช้วิศวกรโยธา  หรือ  วิศวกรโครงสร้างมาดำเนินการออกแบบแก้ไข  หรือ คำนวณแนวทางการซ่อมแซม  และ บางครั้งต้องทำรายการคำนวณ และ แบบก่อสร้างเพื่อยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตการก่อสร้าง

  • งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  สื่อสาร  และ อิเล็คทรอนิค

งานในกลุ่มนี้ได้แก่  งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบไฟฟ้าประดับ  ระบบไฟฟ้าควบคุมสำหรับอุปกรณ์ต่าง เช่น เครื่องสูบน้ำ  เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง  ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสาร  ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบอิเล็คทรอนิค  ระบบไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคารต่างๆ  ระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง  ระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง  ระบบรักษาความปลอดภัยส่วนกลาง  ระบบสัญญาณเตือนภัย  ฯลฯ  งานในกลุ่มนี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านช่าง  มาควบคุมดูแล  การเดินระบบต่างๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องมีผู้ควบคุมที่เปิดปิดอุปกรณ์  และ บำรุงรักษาตรวจสอบการทำงานในเวลาที่กำหนด  ในการแก้ไข  หรือ ซ่อมแซมจำเป็นต้องมีผู้ชำนาญการเฉพาะทางมาทำหน้าที่กำหนดขอบเขตการซ่อมแซม  และ จัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆมาทำการติดตั้ง และ ทดสอบระบบก่อนส่งมอบ

  • งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  และ สิ่งแวดล้อม

งานในกลุ่มนี้ได้แก่  งานระบบประปา  ถังเก็บน้ำประปา ถังเก็บน้ำสำรอง งานระบบระบายน้ำฝนภายในโครงการ  งานระบบระบายน้ำเสีย  ระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบควบคุมคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำ  ระบบควบคุมคุณภาพน้ำในสระน้ำ  หรือ บ่อน้ำประดับในโครงการ  ระบบให้น้ำแก่ต้นไม้  ระบบการเก็บขยะ  การพักขยะและสิ่งปฏิกูล  การควบคุมกลิ่นอันเกิดจากขยะ  สิ่งปฏิกูล น้ำเน่าเสีย หรือจากพื้นที่ข้างเคียง การจัดหาน้ำ  และ อุปกรณ์เพื่อป้องกัน และ ควบคุมในกรณีเกิดเพลิงไหม้  ฯลฯ  งานในกลุ่มนี้เช่นเดียวกับงานในกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า  คือต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านช่าง  มาควบคุมดูแล  การเดินระบบต่างๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องมีผู้ควบคุมที่เปิดปิดอุปกรณ์  และ บำรุงรักษาตรวจสอบการทำงานในเวลาที่กำหนด  ในการแก้ไข  หรือ ซ่อมแซมจำเป็นต้องมีผู้ชำนาญการเฉพาะทางมาทำหน้าที่กำหนดขอบเขตการซ่อมแซม  และ จัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆมาทำการติดตั้ง และ ทดสอบระบบก่อนส่งมอบ  นอกจากงานเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นเรื่องดูแลได้โดยพนักงานทำความสะอาดทั่วไป

  • งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล

งานในกลุ่มนี้ได้แก่  ระบบปรับอากาศส่วนกลาง  ระบบท่อน้ำร้อน  ระบบท่อแก๊ส  ระบบเครื่องทำความเย็น  ฯลฯ  ในกรณีของหมู่บ้านจัดสรร  งานด้านวิศวกรรมเครื่องกลมักมีไม่มาก  ไม่เหมือนกับอาคารชุด  ซึ่งระบบประกอบอาคารจะมีงานด้านนี้มากกว่า  เมื่องานในส่วนนี้มีน้อย  การดูแล และ บำรุงรักษาจึงใช้ช่างเทคนิคชุดเดียวกับงานด้านไฟฟ้า หรือ งานด้านสุขาภิบาลมาควบคุมดูแลได้โดยอนุโลมเพื่อเป็นการประหยัดบุคลากร

สำหรับงานบริหารงานด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ อันไม่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม  เช่น งานรักษาความปลอดภัย  งานด้านดูแลสวน  ฯลฯ จะไม่ขอกล่าวในที่นี้