งานบริการด้านวิศวกรรมปฐพี และเจาะสำรวจดิน

วิศวกรรมธรณีเทคนิค หรือ วิศวกรรมปฐพี เป็นสาขาหลักสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธาที่ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติของดินและหินเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหางานต่างๆทางด้านวิศวกรรม ขอบเขตงานที่ให้บริการได้แก่งานในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การเจาะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณออกแบบฐานรากโครงสร้างอาคารและโครงสร้างงานโยธาต่างๆ
 2. การสำรวจแหล่งวัสดุดิน ทราย ลูกรัง หิน และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างโยธาต่างๆ
 3. การปรับปรุงคุณสมบัติของดินโดยใช้ซีเมนต์ผง ซีเมนต์ผสมน้ำ ซีเมนต์ผสมทราย ฯลฯ
 4. การติดตั้งเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมธรณี เพื่อตรวจวัดพฤติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิศวกรรมปฐพี โดยใช้อุปกรณ์ Inclinometer, Piezometer, Extensometer, และ ฯลฯ
 5. การวิเคราะห์ความคงตัวของความลาดชัน การวิเคราะห์การทรุดตัว และ การวิเคราะห์ค่าการรับน้ำหนักของชั้นดิน
 6. การเจาะทดสอบชั้นดินสำหรับงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และ แนวท่อส่งน้ำ
 7. การตรวจวิเคราะห์แหล่งเหมืองแร่
 8. การเจาะทดสอบชั้นหิน และ เจาะพื้นคอนกรีต
 9. การทดสอบดินในภาคสนาม
 • การทดสอบในสนาม
  • Standard Penetration Test, SPT
  • Cone Penetration Test, CPT และ Piezocone Penetration Test, CPTu
  • Field Vane Shear Test
  • Kunzelstab
  • Field Density Test Pressure meter Test
  • DCPT (Dynamic Cone Penetrometer Test)
  • Plate Bearing Test
  • Field CBR test
 • การทดสอบทางธรณีฟิสิกส์
  • Soil Resistivity Test
  • Thermal Conductivity Test
  • Downhole Seismic Test
 • การทดสอบเสาเข็มและฐานราก
  • Pile Integrity Test
  • Seismic Test
  • Static load Test
  • Dynamic load Test
  • Sonic Logging Test
 1. การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง
 • Compressive Strength Test
 • Tensile Test
 • NDT (Non-Destructive Testing)
 • Turn Load Test

11. การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

 • Soil Classification
 • Soil Compaction
 • California Bearing Ratio (CBR)
 • Permeability Test
 • Consolidation Test
 • Constant Rate of Strain (CRS)
 • Unconfined Compression Test
 • Direct Shear Test
 • Triaxial Test (UU, CU, CD)