งานบริการสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

งานบริการการสำรวจภาคสนามของพื้นที่ภูมิประเทศ ทั้งพื้นที่บนพื้นดินและตืท้องน้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพพื้นผิว และ วัตถุต่างๆ บนพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ระดับชั้นดิน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และ ดาวเทียม ทั้งในทางแนวราบ และ แนวดิ่ง โดยอ้างอิงพิกัดมาตรฐานในทางวิศวกรรม สากล ขอบเขตงานที่ให้บริการมีดังนี้

  1. การสำรวจภูมิประเทศ การจัดทำแผนที่ และ การจัดทำเส้นชั้นระดับความสูงของพื้นที่
  2. การสำรวจ และ จัดทำแผนที่ภาพถ่ายและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
  3. การสำรวจพิกัดบนผิวโลก – Global Positioning System (GPS) การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลภูสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ – Geographical Information System (GIS)
  4. การสำรวจจัดทำแผนที่ท้องน้ำโดยระบบคลื่นความถี่การสะท้อน สำหรับการสำรวจท้องคลอง แม่น้ำ และ ทะเล
  5. การสำรวจแนวสายทางต่างๆ ได้แก่ แนวสายทางถนน ทางรถไฟ แนวการวางท่อชนิดต่างๆ ฯลฯ
  6. การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่การชดเชยทรัพย์สิน ได้แก่ การสำรวจแนวเวนคืนที่ดินเขตทางหลวง แนววางท่อแก๊ส เป็นต้น
  7. การสำรวจแนวท่อที่มีอยู่ทั้ง ใต้ดิน และ บนดิน
  8. การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน และ ภาษีอื่นๆ สำหรับเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  9. การจัดทำภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ และ การจัดทำการสำรวจด้วยระบบ Mobile Mapping System Application (MMS)
  10. การสำรวจ โดยใช้เครื่องบินเล็กไร้คนขับ (Drone Survey)