งานบริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

งานให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นงานด้านการตรวจวัดทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมี และ ทางชีวเคมี ที่มีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานด้านออกแบบ วางแผน และ บำบัด หรือ ลดแหล่งกำเนิดมลภาวะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตของงานบริการได้แก่

  1. การก่อสร้างบ่อเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวัดตัวอย่างดิน และ น้ำใต้ดิน ว่ามีการปนเปื้อนมลสารหรือไม่
  2. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการวางผังเมือง
  3. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  4. การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
  5. งานวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMAP)
  6. งานสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม
  7. งานออกแบบการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่