งานตรวจสอบอาคาร และตรวจสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของโครงสร้าง

 1. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร ประกอบด้วย
  • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
  • แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร 
  • แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
  • ตรวจสอบเส้นทางการหนีไฟ และระบบสนับสนุนการหนีไฟ
 2. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารประกอบด้วย
  • สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
  • สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
  • สมรรถนะของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง และ หัวฉีดจ่าย
  • สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
  • สมรรถนะระบบไฟฟ้าสำรอง
  • สมรรถนะของระบบอัดอากาศและระบบป้องกันควัน
  • สมรรถนะของระบบลิฟต์ฉุกเฉิน
 3. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ประกอบด้วย
  • ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำฝน ท่อระบายอากาศ
  • ระบบเครื่องสูบน้ำประปา ถังเก็บน้ำประปา และ ระบบท่อประปา
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • ระบบขนถ่ายขยะ และ ห้องเก็บพักขยะ
  • ระบบบริการและอํานวยความสะดวกอื่นๆ
  • ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
 4. ตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ โดยทางบริษัทจะให้คำปรึกษาในการออกแบบ แก้ไข และปรับปรุงอาคารโดย
  • ออกแบบ แก้ไข และปรับรุงอาคารให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
  • ออกแบบ แก้ไข และปรับรุงซ่อมแซมอาคารที่อาจเกิดความเสียหาย
  • ออกแบบ แก้ไข และปรับปรุงอาคารจากการสร้างไม่ถูกหลักตามวิศวกรรม
 1. งานตรวจสอบแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
  งานตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
  การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร โดยวิธีทางกายภาพ เป็นการตรวจสอบสภาพโครงสร้างเดิมที่มี ด้วยสายตา และอาจจะมีการทดสอบกำลังวัสดุประกอบการพิจารณาประเมินความคงทนของโครงสร้างอาคารว่ามีเสถียรภาพหรือไม่
  งานตรวจกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง (Load Test)
  การตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักของโครงสร้าง เพื่อให้พิจารณาถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง เช่น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และคานคอนกรีตเสริมเหล็กหลัก (Main Member Beam) เกิดการแอ่นตัว(Deflection) เกินกว่าข้อกำหนดมาตรฐานในการทดสอบหรือไม่ เมื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุกเป็น 1.5 เท่าของน้ำหนักบรรทุกที่ออกแบบไว้และติดตั้งอุปกรณ์วัดการแอ่นตัว (Dial Gauge) ตามจุดวิกฤตของพื้นและคานที่ทำการการทดสอบตามมาตรฐานสากลที่เป็น ที่ยอมรับอ้างอิง วสท. 1008-38 และ ACI-318